Posted on

Trailer: Episode Three. Warriors of Budo

Featuring Moriteru Ueshiba (Doshu) of Aikikai Foundation, Tsuneo Ando and Jim Dawes of Yoshinkan Aikido Ryu, Susumu Chino of Yoshinkan Hombu Dojo… and more.

Read more