Posted on

Trailer: Episode Three. Warriors of Budo

Featuring Moriteru Ueshiba (Doshu) of Aikikai Foundation, Tsuneo Ando and Jim Dawes of Yoshinkan Aikido Ryu, Susumu Chino of Yoshinkan Hombu Dojo… and more.

Read more

Posted on

Trailer: Warriors of Budo

This is the official trailer for  Warriors of Budo. This is a seven episode series on modern Japanese Budo and also includes Jujutsu, classical Kenjutsu, Iaido, Kobudo, Jodo and Jukendo and more.  EPISODE ONE: KARATEDO EPISODE TWO: KARATEDO EPISODE THREE: AIKIDO EPISODE FOUR: JUDO EPISODE FIVE: KENDO EPISODE SIX: NAGINATA EPISODE SEVEN: SHORINJI KEMPO Filmed…

Read more