Trailer: Episode Three. Warriors of Budo

Featuring Moriteru Ueshiba (Doshu) of Aikikai Foundation, Tsuneo Ando and Jim Dawes of Yoshinkan Aikido Ryu, Susumu Chino of Yoshinkan Hombu…