Posted on

Trailer: Episode Three. Warriors of Budo

Featuring┬áMoriteru Ueshiba (Doshu) of Aikikai Foundation, Tsuneo Ando and Jim Dawes of Yoshinkan Aikido Ryu, Susumu Chino of Yoshinkan Hombu Dojo… and more.

Read more